image 1/1
Bibi khanum (Saray Mulk Khanum, Tamerlane's wife) mausoleum, Samarkand

Bibi khanum (Saray Mulk Khanum, Tamerlane's wife) mausoleum, Samarkand

bibi_khanum-1010032.jpg
Copyright All rights reserved